تبلیغات
امپراطوری قلب ها

امپراطوری قلب ها
قلــــــــــ♥ــــــب ها شیشه های احساسند؛ تقدیم به وجودی که احساس قلــــــــ♥ـــــبش منم. 

ﺍﻟﻠّﻬُـﻢَّ ﻛُـﻦْ ﻟِـﻮَﻟِﻴِّـﻚَ ﺍﻟْﺤُـﺠَّــــﺔِ ﺑْــﻦِ ﺍﻟْﺤَـﺴَــﻦِ ﺻَﻠَـﻮﺍﺗُـﻚَ ﻋَﻠَﻴْـﻪِ


ﻭَﻋَﻠـﻰ ﺁﺑﺎﺋِـﻪِ ﻓـﻲ ﻫـﺬِﻩِ ﺍﻟـﺴّﺎﻋَـﺔِ ﻭَ ﻓـﻲ ﻛُـﻞِّ ﺳﺎﻋَـﺔٍ ﻭَﻟِـﻴّـﺎً


ﻭَﺣﺎﻓِﻈـﺎً ﻭَ ﻗﺎﺋِـﺪﺍ ﻭَﻧﺎﺻِـﺮﺍً ﻭَﺩَﻟﻴـﻠـﺎً ﻭَﻋَﻴْﻨـﺎً ﺣَﺘّـﻰ ﺗُﺴْﻜِﻨَـﻪُ ﺃَﺭْﺿَـﻚ


ﻃَـﻮْﻋـﺎً ﻭَﺗُـﻤَﺘِّﻌَــﻪُ ﻓﻴﻬـﺎ ﻃَﻮﯾـﻼ


[ جمعه 1392/07/19 ] [ 10:24 ق.ظ ] [ layya Ahmadi ] [ نظرات ]

عکس


[ شنبه 1395/08/1 ] [ 02:17 ب.ظ ] [ layya Ahmadi ] [ نظرات ]

عکس

چه زودرفت.........


آنکه می گفت تا ابدخواهد ماند


.......


[ شنبه 1395/08/1 ] [ 02:15 ب.ظ ] [ layya Ahmadi ] [ نظرات ]
ﺗﻪ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ

ﺁﻥ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺁﺧﺮ ....

ﮐﻨﺎﺭ ﺷﯿﺸﻪ ...

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﺎﯼ ﺩﻧﯿﺎﺳﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻧﮑﻪ

ﻣﭽﺎﻟﻪ ﺷﻮﯼ ﺩﺭ ﺧﻮﺩﺕ !!!

ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﺑﻐﻞ ﮐﻨﯽ ...

ﺳﺮﺕ ﺭﺍ ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﺸﻪ

ﻭ ﺯﻝ ﺑﺰﻧﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺎﯼ ﺩﻭﺭ .......

ﻭ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ !!

ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﯼ ...!

ﺑﻪ ﺩﻟﺨﻮﺭﯼ ﻫﺎﯾﺖ ...

ﺑﻪ ﺩﻟﺨﻮﺷﯽ ﻫﺎﯾﺖ ...

ﺑﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺕ

ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ...

ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﺍتت ﮔﺎﻫﯽ ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﺖ ﺧﯿﺲ ﺷﻮﺩ،

ﺍﺯﺣﻀﻮﺭ ﭘﺮ ﺭﻧﮓ ؛

ﯾﮏ ﺧﯿﺎﻝ ....

ﯾﮏ ﺁﺭﺯﻭ ....

ﯾﮏ ﺧﺎﻃﺮﻩ .....

ﯾﮏ ﺩﻭﺳﺖ ...

ﻭ ﯾﺎﺩﺕ ﺑﺮﻭﺩ ﻣﻘﺼﺪﺕ ﮐﺠﺎﺳﺖ !! ؟؟

ﺍﺻﻼ ﯾﺎﺩﺕ ﺑﺮﻭﺩ ﻣﻘﺼﺪﯼ ﺩﺍﺭﯼ !!ﺩﻟﺖ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ

ﮐﻪ

ﺩﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﮤ ﻫﻤﯿﻦ

ﮔﻮﺷﻪ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﮐﻮﭼﮏ ﺷﻮﺩ ...

ﺩﻧﺞ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ...ﺁﻩ ﺑﮑﺸﯽ ﺍﺯ ﯾﺎﺩﺁﻭﺭﯼِ

ﺣﻤﺎﻗﺖ ﻫﺎﻳﺖ ، ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻫﺎﯾﺖ ...

ﺣﺮﻑ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺰﺩﯼ ...

ﮐﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﮑﺮﺩﯼ ...

ﺷﯿﺸﻪ ﺑﺨﺎﺭ ﺑﮕﯿﺮﺩ ﺑﺎ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺑﻨﻮﯾﺴﯽ :

" ﺍﻯ ﻛﺎﺵ "

[ دوشنبه 1395/07/19 ] [ 05:00 ب.ظ ] [ layya Ahmadi ] [ نظرات ]

عکس


[ دوشنبه 1395/07/19 ] [ 04:53 ب.ظ ] [ layya Ahmadi ] [ نظرات ]

عکس

چه سختِ هم پاییز باشد ؛


هم ابر باشد ،


هم باران باشد !


هم خیابان ِ خیس …


امـــــا نه تـــــو باشی


نه دستی برای فشردن باشد


نه پایی برای قدم زدن باشد


و نه نگاهـــی برای زل زدن … !


[ دوشنبه 1395/07/19 ] [ 04:51 ب.ظ ] [ layya Ahmadi ] [ نظرات ]

عکس

ﺭﺍﺿﯿﻢ ﺍﺯ ﺗﻮ، ﭘﺎﯾﯿﺰِ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﯽ ﻣﻦ ..


ﻣﯽ ﺑﻮﺳﻢ ﻭ ﻣﯽ ﺑﻮﯾﻢ ﺑﺮﮔﻬــــﺎﯼ ﺯﺭﺩ ﻭ ﻗﺮﻣﺰﺕﺭﺍ


ﻧﻔﺲ ﻣﯿﮑﺸﻢ ﺩﺭ هوایت


ﺑﻮﯼ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺩﺍﺭﯼ


ﺑﻮﯼ ﺧﺎﮎ ﻭ ﺑﺮﮒ


ﻣﻦ ﺑﻮﯼ ﺧــــــــــﺪﺍ ﻣﯽﻓﻬﻤﻢ ﺍﺯ ﺗـــﻮ.


دوباره پاییز


اما نه «فصل خزان» زرد!


دوباره پاییز


اما نه فصل اندوه و درد!


دوباره پاییز


فصل زیبای سادگی


دوباره پاییز، موسم شدید دلدادگی


[ دوشنبه 1395/07/19 ] [ 04:50 ب.ظ ] [ layya Ahmadi ] [ نظرات ]

عکس

فقط یه زن ایرانیه که میتونه

هم بچش بغلش باشه

هم کیفش

هم ساک بچش


 اونوقت شوهرش

مث دسته ی جارو کنارش راه بره

و بگه روسریتو درست کن


[ دوشنبه 1395/07/19 ] [ 04:46 ب.ظ ] [ layya Ahmadi ] [ نظرات ]

عکس

از من دلخوری؟!

is typing

is typing

is typing

…online

is typing

+نه…


[ دوشنبه 1395/07/19 ] [ 04:45 ب.ظ ] [ layya Ahmadi ] [ نظرات ]
√ כωـﭡـــانـــم شـایـכ…

امـّـــا،

כلـــــم نمــے روכ بـہ نـوشــﭡـטּ…!

ایـטּ ڪلمـــات بــہ هــم כوخـﭡـہ شـכه ڪجـــا!

احــωــاωــات مـטּ ڪجـــا…!

ایـטּ بــار نخـوانـכه مــرا بفــہـــم…(!)asheghane 8 استاتوس های عاشقانه همراه با عکس

[ سه شنبه 1395/07/6 ] [ 10:30 ق.ظ ] [ layya Ahmadi ] [ نظرات ]

√  مــےכانـــم روزے تـــو مـرا כر آغــوش خـواهــے گـرفـﭞْ…

پـشـیمــــاטּ و بـا چشمــانــے پُــر از اشـڪ…

خــوכم را ڪـﮧ نــﮧ (!)

عـڪـωـــم را…!

عـڪـωـــے ڪـﮧ ڪنــارش نـوشــﭡــﮧ اسـﭞْ:

” یـڪ هفــﭡـــﮧ گـذشـﭞْ… “

asheghane 4 استاتوس های عاشقانه همراه با عکس

[ سه شنبه 1395/07/6 ] [ 10:28 ق.ظ ] [ layya Ahmadi ] [ نظرات ]

.

√  از آכم هــا مـے گـذرم؛

כلــــم را گُـنـכه تـر مـے ڪنـــم…

نـاراحـت ایـטּ نیـωــﭡــم ڪـﮧ چـرا جـاכه ے رفـاقـﭡـــم

بــا مــرכم همیـشـﮧ یـڪ طـرفــﮧ اωــﭞْ…!!

مـهــــم نیـωــﭞْ اگــر همیشـﮧ یـڪ طـرفـﮧ ام…(!)

همیشـﮧ شــاכ مـے مـانـــم ڪـﮧ چیـزے ڪــم نگـذاشـﭡـﮧ ام؛

و بـﮧ خـــوכم ، رفـاقـﭡـــم و “خُــכاے خــوכم ” بـכهڪــار نیـωـﭡـــم…

asheghane 3 استاتوس های عاشقانه همراه با عکس

[ سه شنبه 1395/07/6 ] [ 10:26 ق.ظ ] [ layya Ahmadi ] [ نظرات ]

عکس

” تـــو ”


هنوزم تنهــا دعـــای قشنــگ منــی


مبـــادا کسـی از خـدا ،


بـــــی خبــر بــرای خـــودش،


آرزویـت کنـد


[ دوشنبه 1395/06/22 ] [ 04:46 ب.ظ ] [ layya Ahmadi ] [ نظرات ]
.: Weblog Themes By themzha :.

تعداد کل صفحات : 288 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...

درباره وبلاگ

♥به نام خــــــــــــــــــــــــدا ، خـــــــــــــــــالق انــســـانــــــ♥
♥به نام انســــــــــــــــــــــــــــــــان ، خــــالــق غــــــمـــها♥
♥به نام غــــــــــــــــــــــــــــــــــــمها ، به وجود آورنده اشـــــــکــهــا♥
♥به نام اشــــــــــــــــــــــــــکها ، تــســکیـن دهنده قـــلـبـــهــا♥
♥به نام قلــــــــــــــــــــــــــــــــبها ، ایــجـادگـــر عـــــــــــــشق♥
♥و به نام عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــشق ، زیــبـاتــریــن خــطـــای انسانــیــــ♥
✿◕دوســــــــــتــانــــــــــ به وبـــــلـاگ خــودتــون خـــوش اومـــدیــن✿◕
◕‿ ◕نـــــــــــظـــر یــــــادتـــونــــــ نــــره◕‿ ◕
☜♥☞ مــــر30 از حــــــضـــورتـــــونــــــــــــ☜♥☞
min_kh61@yahoo.com

___________$$$$$$
______$$$$$$__$$$$$$$$__$$
____$$____$$$$__$$$$__$$$$
__$$______$$$$$$__$$$$$$$$
__$$____$$$$$$$$__$$$$$$
__$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$
$$__$$$$$$$$$$__$$__$$$$$$
$$$$__$$$$$$__$$__$$$$
__$$$$______$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$
_$$$$$$$$__$$$$$$$$$__$$$
__$$$$$$___$$$$$$$_ $$$$
___$$$$_____________`$$$
___________________ $$
__________________`$$`
________________$$`
_____$$$$$$$$$$
___$$$$$$$$$$
_$$$$____$$_$`
$$$$$__$$___$$___$$$$
$$$$$$$______`$$_$$$$$$
$$$$__________$$$_____$
$$___________` $$____$$
_____$$$_____$$`___$$$$
___$$$$$$___$$__$$$$$$
__$$$$$$$$_$$_$$___$$$
_$$$____$$$$_$$__$$$$
__$$_____$$_$$$$$$$
___$______`$$
___________$$
____________$$`
___________`$$
__________$$
_________$$
________$$
نویسندگان
نظر سنجی
نظرتون در مورد قالب وبلاگ بگید؟

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب

فال حافظاللّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُکَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی کُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْکِنَهُ أَرْضَک َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

خدمات وبلاگ نویسان جوان

کاری از : manotoma.com

Powered by explorer ◄┤


 Online User

javahermarket

[قالب وبلاگ : تمزها] [Weblog Themes By : themzha.com]